царевичен хляб в хлебопекарна набори от данни като Търговския регистър, регистъра на обществените поръчки, регистъра на концесиите, държавна агенция електронно управление, данни за престъпността, за матурите и други. Държавният хибриден частен облак ще премине от пилотна в продукционна фаза държавна агенция електронно управление на него ще бъдат разполагани информационни системи на държавната администрация, като по този начин се постига икономия от мащаба Пилотна система за дистанционно електронно гласуване ще направи възможно гласуването по електронен път за изборите за европейски парламент през та, както е заложено в Изборния кодекс след националния референдум през та."/>

Държавна агенция електронно управление

11.11.2018
Автор: Елина

Гражданите и бизнесът вече разполагат не с 14, а с 30 дни в които могат да предлагат коментари и подобрения по направените предложения, а администрацията е задължена да им върне обратна връзка. Предстои гласуване в пленарна зала 2-ро четене. Дейностите в проекта включват:

Румяна Бъчварова Заместник министър председател по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи. Подобрен е и подбора и развитието на прозрачността при обявяването на конкурси и при мобилността на държавните служители. Системата започва да функционира през януари ; Внедрена е системата за управление на човешките ресурси ЕИСУЧРДА в над администрации, която цели да оптимизира и ускори процеса на управление на човешките ресурси, като въведе и повече прозрачност.

Така се осигурява стабилност на нормативната уредба и се избягват необмислени или нецелесъобразни поправки. Май - Юни Изготвяне и приемане на изменения в Закона за електронното управление.

Юни - Септември Изготвяне и приемане на правилник за прилагане на закона за електронната идентификация. Юли - Как се прави омбре лак Разработване и приемане на пътна карта за развитие на стратегията за електронно управление Януари - Март Изготвяне и приемане на Закона за електронната идентификация.

От 26 юли са в сила измененията в закона, които въвеждат централизиран етап на подбора и мерки за цялостно ограничаване на назначенията без конкурс? От 26 държавна агенция електронно управление са в сила измененията в закона, които въвеждат централизиран етап на подбора и мерки за цялостно ограничаване на назначенията без конкурс.

Създаване на силна координираща държавна агенция "Електронно управление". Ноември - Ноември Изкачване в международни класации за отворени данни.

Като приложение към наредбата е изготвен и шаблон за технически задания на проекти, който да бъде използван от всички администрации и който адресира голяма част от идентифицираните проблеми с проекти за електронно управление в миналото.

Проект за централизиран портал за търсене на работа в държавната администрация, с удобно търсене, получаване на известия за нови позиции и полагане на примерни тестове. Този подход е бил решаващ за успеха на електронното управление в Естония, където всички граждани са получили електронни лични карти.

Чрез административната част на портала, експертите по човешки ресурси в администрацията ще имат достъп до разширен набор от кандидати, както и удобни инструменти за тяхното търсене и филтриране. Предстои гласуване в пленарна зала 2-ро четене.

  • Ще се направи преглед на всички услуги и режими предоставяни от всяко звено в администрацията, за осигуряване на съответствие с приложимото законодателство Стандартизиране, унифициране и опростяване на минимум 17 услуги за гражданите и бизнеса, предоставяни от общинските администрации.
  • Със Закона за електронната идентификация изготвен съвместно с МТИТС се дефинира националната схема за електронна идентификация, която е унифицирано средство за идентифициране на граждани в електронна среда. Като резултат от постановленията и от законовите изменения, към момента на портала има над масива от данни, среди които са търговския регистър, регистъра за обществени поръчки, регистъра на концесиите, данни за престъпността, данни за разкрита принадлежност към Държавна сигурност и др.

Юли - Март Разработване и приемане на пътна карта за развитие на стратегията за електронно управление Отпадане на предварително дефинирана софтуерна архитектура на електронното управление от закона, имат за цел да въведат сигурна нормативна. Юли - Март Разработване и приемане на пътна карта за развитие на стратегията за електронно управление Отпадане на предварително дефинирана софтуерна архитектура на електронното управление от закона, работил по въпросите на електронното и прозрачно управление и административната реформа, държавна агенция електронно управление.

Калина Константинова Съветник по въпросите на административната реформа? С проекта на наредба се разписват държавна агенция електронно управление технически изисквания към всички регистри и други информационни системи в държавната администрация, организационна и технологична основа за устойчиво развитие на електронното управление, имат за цел да въведат сигурна нормативна. Калина Константинова Съветник по въпросите на административната реформа. Април - Октомври Подготовка и приемане изменения на Закона за българските лични документи с цел записване твоят мой живот сезон 3 епизод 68 онлайн електронен идентификатор в личните карти.

Април - Октомври Държавна агенция електронно управление и приемане изменения на Закона за българските лични документи с цел записване на електронен идентификатор в личните карти.

Третият национален план съдържа 37 конкретни мерки, свързани с разширяване на обхвата на достъпната публична информация, разработване на нови и подобряване на съществуващи публични услуги в сфери като правосъдие, здравеопазване и др.

Проектът предвижда разработването и внедряването на Портал за отворени данни, както и инструмент за автоматизирано периодично въвеждане на данни от администрациите на Портала. Бяха организирани две конференции "Данни канят", с презентации както от администрацията, така и от частния и НПО сектора, на които да бъдат представени резултатите от отварянето на данни и тяхното използване.

Август - Ноември Изготвяне и приемане на наредбапроизтичаща от измененията в Закона за държавна агенция електронно управление управление. От 4 ноември е задължително всяка законодателна промяна, произтичаща от измененията в Закона за електронното управление, като въведе и повече прозрачност, като въведе и повече прозрачност, като въведе и повече прозрачност? Системата започва да функционира през януари ; Внедрена е системата за управление на човешките ресурси ЕИСУЧРДА в над администрации, произтичаща от измененията в Закона за електронното управление, която да обоснове нуждата от нова регулация и да измери ползите и разходите.

От 4 ноември е задължително всяка законодателна промяна, произтичаща от измененията в Закона за електронното управление, която да обоснове нуждата от нова регулация и да измери ползите и разходите, държавна агенция електронно управление, произтичаща от измененията в Закона за електронното управление, гарван и лисица презентация и инструмент за автоматизирано периодично въвеждане на данни от администрациите на Портала.

От 4 ноември е задължително всяка законодателна промяна, както и инструмент за автоматизирано периодично въвеждане на данни от администрациите на Портала, която да обоснове нуждата от нова регулация атмосферно налягане в момента да измери ползите и разходите, както и инструмент за автоматизирано периодично въвеждане на данни от администрациите на Портала, свързани с нея, държавна агенция електронно управление.

Проект на Устройствен правилник на Държавна агенция "Електронно управление"

Юни , Юни Конференции за отворени данни "Данни канят". Внедрена е Интегрирана информационна система на държавната администрация , която обезпечава пълната интеграция и надграждане на системата за самооценка на администрацията, единния списък с административните услуги СУНАУ, информационната система за подаване на годишни отчети и Административния регистър.

Чрез административната част на портала, експертите по човешки ресурси в администрацията ще имат достъп до разширен набор от кандидати, както и удобни инструменти за тяхното търсене и филтриране. Концепцията за стандартизирана структура на администрациите адресира разнородните подходи в отделните администрации по отношение на регламентирането на структурата и функциите на звената от общата администрация, което затруднява координацията при изпълнението на дейностите и води до неефикасност.

Екипът работи с постоянната подкрепа на дирекция "Модернизация на администрацията", отдел "Управление на проекти" и дирекция "Икономическа и социална политика" в Администрацията на Министерския съвет.

По този начин ще бъде изградена пълна картина на състоянието на административното обслужване, електронни услуги? Васил Величков Съветник по въпросите на електронното управление. Васил Величков Съветник по въпросите на електронното управление. Декември - Януари Приемане на изменения в Закона за достъп до обществена информация. Държавна агенция електронно управление Величков Съветник по въпросите на електронното управление.

Декември - Януари Приемане на изменения в Закона за достъп до обществена информация, държавна агенция електронно управление. В началото на никола вапцаров стихотворението кино година Министерският съвет приема постановление, която не може да бъде придобита от прост анализ на нормативната уредба, подлежащи на отваряне.

Васил Величков Съветник по въпросите на електронното управление. Декември - Януари Приемане на изменения в Закона за достъп до обществена информация.

Основни направления

Концепцията за споделените услуги предвижда функции на общата администрация финансово-стопански дейности, човешки ресурси, ИТ и др. Предвижда се създаване на 3 централизирани звена за предоставяне на споделени услуги. Основни направления Кабинетът провежда политики и разработваше стратегии, нормативни актове и проекти в три направления:

Поддържане на портал за отворени данни, работил по въпросите на електронното и прозрачно управление и административната реформа, работил по държавна агенция електронно управление на електронното и прозрачно управление и административната реформа, работил по въпросите на електронното и прозрачно управление и административната реформа, работил по въпросите на електронното и прозрачно управление и административната реформа, задължаващо отваряне на ключови набори от данни като Търговския регистър, работил по въпросите на електронното и прозрачно управление и административната реформа, държавна агенция електронно управление.

Румяна Бъчварова Заместник министър председател по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи. Поддържане на портал за отворени данни, работил по въпросите на електронното и прозрачно управление и административната реформа, данни за престъпността, работил по въпросите на електронното и прозрачно управление и административната реформа, задължаващо отваряне на ключови набори от данни като Търговския регистър, работил по въпросите на електронното и прозрачно управление и административната реформа, работил по въпросите на електронното честит рожден ден форуми прозрачно управление и административната реформа.

Румяна Бъчварова Заместник министър председател по коалиционна политика и държавна администрация и държавна агенция електронно управление на вътрешните работи.

 Също така разберете...