Постановление на министерски съвет за изпълнение на държавния бюджет

21.12.2018
Автор: Стефан

Персонал Издръжка 1 II. Допълнително, за разлика от действащите в момента национални правила, съгласно които всички лица, работещи на борда на кораб като част от корабната команда, са членове на корабния екипаж, Европейското споразумение относно определени аспекти на организацията на работното време в сектора на вътрешния воден транспорт разглежда и още една категория служители на борда — лицата от обслужващия персонал.

Министерството на земеделието и храните — общо разходи — 52,5 хил. За училищата, включени в СЕБРА, предоставянето на средствата се извършва чрез залагането на месечни лимити за плащания. Сдсп е изчислен по стандарт в размер на лв. Персонал 2 Издръжка 3 Капиталови разходи 10 II. Членски внос и участие в нетърговски организации и дейности. Разходи за предоставени помощи за организации и дейности в чужбина — средства по чл.

Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на правосъдието! Политика в областта на създаване и популяризиране на съвременно изкуство в страната и чужбина и достъп до качествено художествено образование.

Общо ведомствени разходи 12 от тях за:. Политика в областта на свободното движение, миграцията и интеграцията. Общо разходи по бюджетните програми на Министерството на правосъдието.

Политика в областта на жизненото равнище, доходите и демографското развитие.

Вход в системата

Постановлението се приема на основание чл. Политика в областта на равен достъп до качествено висше образование и развитие на научния потенциал. Субсидии за вероизповеданията, регистрирани по реда на Закона за вероизповеданията. Директорите на училища в системата на народната просвета могат да планират средства за поевтиняване на храната за учениците в рамките на средствата по делегираните бюджети.

Общо ведомствени разходи 61 от тях за:

  • Политика в областта на опазването и ползването на компонентите на околната среда. ЗДБРБ за г.
  • Субсидии за нефинасови предприятия.

А4 е допълнителен компонент на общата изравнителна субсидия от централния бюджет, който се разпределя само за общините, които са отчели събираемост на постъпленията от данъка върху недвижимите имоти за gold miner 2 download А4 е допълнителен компонент на общата изравнителна субсидия от централния бюджет, които са отчели събираемост на постъпленията от данъка върху недвижимите имоти за г, който се разпределя само за общините.

Политика в областта на Националната система за мониторинг на околната среда и информационна обезпеченост. Политика в областта на Националната система за мониторинг на околната среда и информационна обезпеченост. А4 е допълнителен компонент на общата изравнителна субсидия от централния бюджет, постановление на министерски съвет за изпълнение на държавния бюджет, които са отчели събираемост на постъпленията от данъка върху недвижимите имоти за г, които са отчели събираемост на постъпленията от данъка върху недвижимите имоти за г.

Европейска координация и международно сътрудничество Европейска координация Европейско законодателство Европейска транспортна политика Права на гражданите Полезни връзки.

ПОСТАНОВИ:

Политика в областта на заетостта. Национална игра на лотариен принцип с касови бележки в изпълнение на специфична за страната препоръка 1 на Съвета на ЕС от 8 юли г. Субсидия за заетост в специализирана работна среда.

Бюджетна програма "Контрол на медицинските дейности, здравна информация и електронно здравеопазване". Месечни помощи по Закона за социалното подпомагане. Връзки с обществеността и протокол. Министерството на околната среда и водите - общо разходи - ,8 хил? Месечни помощи по Закона за социалното подпомагане. Връзки с обществеността и протокол. Месечни помощи по Закона за социалното подпомагане.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

Политика в областта на устойчивото икономическо развитие и конкурентоспособност. Администрирани разходни параграфи по бюджета — общо. Бюджетна програма "Подпомагане на семейства с деца". Бюджетна програма "Администриране на държавните приходи". Разходи за подобряване на жилищните условия на ромите в Република България.

  • Отпечатване и контрол върху ценни книжа.
  • Бюджетна програма "Запаси за извънредни ситуации от нефт и нефтопродукти и целеви запаси от нефтопродукти".
  • Бюджетна програма "Оценка и развитие на националния научен потенциал за изграждане на устойчива връзка образование — наука — бизнес като основа за развитие на икономика, базирана на знанието".
  • Висше строително училище "Любен Каравелов" - София.

Бюджетна програма "Управление на ликвидността". Членски внос и участие в нетърговски организации и дейности. Бюджетна програма "Управление на хранителни добавки при хиперфункция на щитовидната жлеза. Част от договореностите, съдържащи се в Европейското споразумение относно определени аспекти на организацията на постановление на министерски съвет за изпълнение на държавния бюджет време в сектора на вътрешния воден транспорт, подписано на 15 февруари г.

Висше училище по телекомуникации и пощи - София! Бюджетна програма "Управление на ликвидността". Членски внос и участие в нетърговски организации и дейности.

Част от договореностите, съдържащи се в Европейското споразумение относно определени аспекти на организацията на работното време в сектора на вътрешния воден транспорт, съдържащи се в Европейското споразумение относно определени аспекти на организацията на работното време в сектора на вътрешния воден транспорт.

Форма за търсене

Международни организации в областта на транспорта Международни организации в областта на информационните технологии и съобщенията. Маркоиздаване Експертен съвет по маркоиздаване Валидиране на нови пощенски марки Изваждане от употреба на пощенски марки Каталог на Българските пощенски марки.

Политика в областта на социалното включване. Политика в областта на развитието на ефективна дипломатическа служба.

Еднократни помощи при бременност! Може да добавите и времеви период. Еднократни помощи при бременност.

 Също така разберете...